Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία,

την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα των ραδιοερασιτεχνών καθώς και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοηθείας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών.
Η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό χωρίς όφελος.
Προκειμένου να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης είναι απαραίτητο α) να αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και β) να του χορηγηθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου (βλ. Υ.Α. Οικ. 68000/763/2002 ‘Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου’).
Τόσον η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη όσον και η χορήγηση των σχετικών αδειών αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

· ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ Α´ ΚΑΙ Β´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
· ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Ε.Ι. Η Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α´ Η Β´.
· ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ:
1.ΑΙΤΗΣΗ
2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ Δ.Ο.Υ. 18,00 ΕΥΡΩ + 6,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Η ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ)
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2) ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
4. (2) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ:
1. ΑΙΤΗΣΗ.
2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ Δ.Ο.Υ. 18,00 ΕΥΡΩ + 6,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ.
3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
5. (2) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
· ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.
· ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ).


***Η αίτηση συμπληρώνεται παρουσία του υπευθύνου στο τμήμα του Υπουργείου Επικοινωνιών για τους ραδιοερασιτέχνες,στη περιοχή όπου ανήκει ο ενδιαφερόμενος.***

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.